El Reglament de Règim Intern de l’AMPA DIPUTACIÓ estableix un termini màxim de dos anys per a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. És per això que a la propera assemblea ordinària, prevista pel dilluns 3 de desembre, caldrà nomenar la nova Junta Directiva, que exercirà durant els cursos 2018/2019 i 2019/2020.

En cas que es presenti més d’una candidatura, aquestes se sotmetran a votació. Us recordem que només poden presentar candidatures i votar les sòcies i socis de l’AMPA que ho siguin abans de la finalització del període de presentació de candidatures i que estiguin al corrent del pagament de la quota anual, dels rebuts d’activitats i dels serveis gestionats per l’AMPA.

Candidatures:

Les candidatures que es presentin han d’estar formades per un grup de sòcies i socis que s’uneixen per presentar-se com a grup. Cada membre d’aquest grup tindrà un lloc designat dins la Junta Directiva.

Segons l’establert en el Reglament de Règim Intern, la Junta ha d’estar formada per un mínim de tres membres, que hauran de cobrir els següents càrrecs : president/a, tresorer/a i secretari/a.

Procés de presentació de candidatures i eleccions.

– Les sòcies i socis de l’AMPA que estigueu interessades en presentar candidatura per a formar part de la Junta Directiva podeu fer-ho omplint el següent imprès de “Candidatura” i lliurant-lo a la direcció de l’escola:

Imprès: Candidatures

-El període per a la presentació de candidatures és del 19 al 26 de novembre, ambdós inclosos.

– El dia 27 de novembre es publicaran les llistes provisionals, que es penjaran al tauló d’anuncis i al web, per tal que tots/es els socis i sòcies puguin conèixer els candidats.

– El dia 28 es realitzaran les esmenes que calgui.

– El dia 29 es publicaran les llistes definitives.

– El dia 3  de desembre seran les eleccions a l’assemblea ordinària de l’AMPA.  En cas que només s’hagi presentat una candidatura, aquesta quedarà aprovada automàticament, i no se celebraran les eleccions.

Us animem a presentar les vostres candidatures per tal de fer realitat els projectes i idees que teniu per la nostra escola!

Junta de l’AMPA Diputació