L’assemblea ordinària de  l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes de  l’Escola Diputació), celebrada aquest dilluns 3 de desembre, ha aprovat per majoria canviar el nom de l’associació per AFA DIPUTACIÓ (Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Diputació). El canvi de denominació respon a la voluntat de representar totes les diverses tipologies de famílies que conviuen en el dia a dia a l’escola. És, per tant, un canvi cap a un llenguatge més inclusiu en un moment d’evolució permanent del concepte de família.

Així mateix, l’assemblea també ha aprovat la proposta de la Junta de modificació dels estatuts actuals de l’associació per tal d’incorporar una missió del tot inclusiva. Concretament, s’ha aprovat afegir en l’article 2 de definició dels objectius de l’associació la voluntat de “contribuir a la lluita contra qualsevol forma de discriminació o violència cap a qualsevol persona o col·lectiu, ja sigui per raó de gènere, classe social, edat, origen, religió, diversitat funcional o orientació sexual” i “promoure l’accés de tots els alumnes del centre a les activitats i serveis que desenvolupa l’associació, posant un èmfasi especial en els alumnes amb necessitats educatives especials i els alumnes de famílies de rendes més baixes, i establir els mecanismes adients per a fer efectiva la seva participació”. També s’ha afegit la voluntat d’impulsar activitats que promoguin la cultura popular i tradicional i de defensar l’ensenyament públic i contribuir a la millora de la seva qualitat.

En l’assemblea s’ha presentat la Memòria Anual del curs 2017/2018, s’han aprovat els comptes de l’associació del curs 2017/2018 i el pressupost anual per aquest curs. El pressupost manté, entre altres partides, un fons social de 4.000 euros a disposició de l’escola per garantir que cap infant quedi exclòs de les activitats del centre per motius econòmics. Es preveu també engegar un nou projecte de creació d’un grup de cant coral durant l’espai de migdia, una partida per portar a terme millores en les propostes de joc que ofereixen els patis i una provisió de fons per al projecte d’ombrejar els patis amb tendals retràctils.

Per últim l’assemblea ha renovat els càrrecs de la Junta Directiva per als propers dos anys, que estarà formada per Eugènia Riera (presidenta), Laura González (Vicepresidenta), Jordi Sabater (secretari) i Ernest Rull (tresorer).

Continuem treballant per l’escola dels nostres fills i filles!

AFA Escola Diputació