Mobilitat

ACCIONS I CRONOLOGIA

Juny 2015. Es constitueix a la reunió de l’AMPA, després de comentaris diversos de

molta gent en relació al problema de mobilitat de l’edifici, especialment a l’hora

d’entrades i sortides.

Juliol 2015. Fa propostes a la direcció per intentar millorar els moviments d’entrada i

sortida. La direcció pren nota i al setembre adopta les següents mesures que directa o

indirectament alleugeren les aglomeracions.

Habilitació de l’antic dormitori de P3 per a saleta d’espera dels menuts abans

d’anar a extraescolars (abans s’esperaven asseguts al passadís)

Moviment de grups de 1er i 2on acompanyats per monitors a les 16,15 per la

segona escala.

Habilitació de sala de jocs a planta soterrani, de manera que la pujada de

recollida d’infantil es redueix en un grup cada dia, 16% menys.

Recordatori que l’horari de recollida és de 16,30 a 16,40 i que cal respectar la

circulació pel costat dret de l’escala.

Setembre 2015. Presenta a l’AMPA la proposta d’alliberament i eixamplament de la

vorera en tota l’amplada de la façana de l’escola. Per seguir els procediments de

representació, l’AMPA decideix portar la proposta al Consell Escolar.

Octubre 2015. El Consell Escolar rep la proposta i la recull per estudiar-la.

Novembre 2015 (10). La Comissió compareix convidada a la reunió de l’AMPA de

l’Auró, on es debat el tema de l’alliberament i eixamplament de la vorera de la seva

escola. Hi ha presents els membres de l’Ajuntament sr Antoni Coll i Francesc

Magrinyà, que es fan seva la proposta i prenen nota dels suggeriments, que passaran

als Serveis Tècnics Municipals perquè els estudiïn i donin forma. Acordem treballar

plegats amb l’AMPA Auró, atès que la problemàtica és molt semblant.

Novembre 2015 (18). La Comissió compareix convidada a la reunió del CAMI AMIC. Es

comenta la proposta de la vorera. La representant de l’Ajuntament dóna fe que la

Comissió de Mobilitat del Districte ja la coneix i s’hi està treballant. D’altra banda, ens

fan saber que hi ha una proposta oficiosa de grafisme horitzontal a l’entorn de l’escola

a punt d’aprovar-se.

Novembre 2015 (19). Al Consell de Barri de l’Esquerra de l’Eixample, al torn de

preguntes, el Regidor sr. Agustí Colom confirma que s’està treballant en la “pacificació

i millora dels entorns de les escoles Auró i Diputació”(sic)

Aquesta Comissió de Mobilitat de l’AMPA DIPUTACIÓ la formen Pau Akorda, Eduard

Montané i Jordi Sabater.

Estem treballant també altres temes complementaris a la mobilitat, bàsicament de

confort de l’edifici, ventilació i control tèrmic.